Автобиография

Исмаилов Сохраб родился 3 ноября 1950 года в селе Галинчаг Исмаиллинского района Азербайджанской Республики. В 1969 году он поступил на дневное отделение химического факультета Азербайджанского государственного педагогического института имени Н. Туси (тогда В. И. Ленина) и в 1973 году окончил его с отличием. В том же году по рекомендации Педагогического совета института поступил в очную аспирантуру Института нефтехимических процессов имени Ю. Мамедалиева Академии наук Азербайджана. В 1980 году защитил диссертацию в Ученом совете Казанского государственного университета Российской Федерации. В 1989 году поступил в Институт органической химии Республики Башкирии РФ, где стал первым очным докторантом, а в 1991 году защитил докторскую диссертацию на тему «Гексахлорциклопентадиен в синтезе циклопентаноидов». Он является автором около 100 научных статей в области органической химии, около 20 новых химических превращений и ряда монографий. Он впервые дал четкое представление о механизме образования града. Это нововведение было опубликовано в научно-академических журналах ряда стран (США, Канада, Россия и др.).
Несколько примеров его опубликованных работ:

1. Исмаилов С. А. Монография. Скелетные перегруппировки в органической химии. Deutschland , 2014, Изд-во «Palmarium Academic Publishing», 292 с.

2. Исмаилов С. А. Монография. Гексахлорциклопентадиен – необычная органическая молекула и его аномальные реакции нуклеофильного замещения . Баку , 2012, Изд-во “QANUN” nəşriyyatı, 233 с.

3. Исмаилов С . А. Монография. Гексахлорциклопентадиен – необычная органическая молекула. Переиздание, Deutschland ,2013, Изд-во «PalmariumAcademicPublishing», 204 с.

4. Исмаилов С. А. Основные органические реакции используемые в направленном синтезе. Справочник химика синтетика. Deutschland , 2013, Изд-во «PalmariumAcademicPublishing», 76 с.

5. Исмаилов С. А. Град. Механизм образования . Deutschland ,2015, Изд-во «Palmarium Academic Publishing», 47с.

6. Исмаилов С . А . Hail. The Mechanism of Formation. Deutschland ,2015, Изд-во “Scholars’ Press, 54 p.

7. Исмаилов С . Нуклеофильное замещение в гексахлорциклопентадиене // Успехи химии – 1988, т.57, вып.1, стр.71-93.

8. Салахов М.С., Исмаилов С.А. Внутримолекулярное [4+2]-циклоприсоединение // Успехи химии – 1986, т.55, вып.12, стр. 2008-2044.

9. Салахов М.С., Исмаилов С.А . Новая перегруппировка при реакции 1,2,3,4,7-пентахлор-9-оксатрицикло[2.2.1.2 5 , 7]-нонена с метокси анионом // Ж.общ.химии – 1984, т.54, вып.2, стр.478-479.

10. Ismailov S.A. (2014). On the mechanism of the formation of hail .// Science

Discovery. USA. V. 2, No. 2, с. 27-33.

11. Ismailov S.A. (2014). The Mechanism of Hail Formation and a Method to

Prevent It //Scientific and Academic Publishing. Physical Chemistry, USA.

4(2): 21-29.

12. Ismailov S.A. (2014). The Mechanism of Hail Formation and a Method to Prevent

I t // Global Science and Innovation. Materials of the III International Scientific

Conference.Chicago, USA, P.324.

13. Ismailov S.A. Hail. The mechanism of Formation. Monograph.//Palmarium

Academic Publishing (2015-08-25 )

İsmayılov Söhrab 3 noyabr 1950-ci ildə Azərbaycan Respublikasının İsmayıllı rayonunun Qalınçaq kəndində anadan olub. 1969-cu ildə N. Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun (o zaman V.İ. Lenin) kimya fakültəsinin əyani şöbəsinə daxil olmuş və 1973-cü ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Elə həmin il İnstitutun Pedaqoji Şurasının tövsiyəsi ilə Azərbaycan Elmlər Akademiyası Y. Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun əyani aspiranturasına daxil olmuşdur. 1980-ci ildə Rusiya Federasiyası Kazan Dövlət Universitetinin Elmi Şurasında namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1989-cu ildə Rusiya Federasiyası Başqırdıstan Respublikası Üzvi Kimya İnstitutuna daxil olmuş və buranın ilk əyani doktorantı olmuşdur.1991-ci ildə "Siklopentanoidlərin sintezində heksaxlorosiklopentadien" mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Üzvi kimya sahəsində 100-ə yaxın elmi məqalənin və 20-yə yaxın yeni kimyəvi çevrilmələrin və bir sıra monoqrafiyaların müəllifidir. İlk dəfə dolu əmələ gəlmə mexanizmi haqqında dəqiq bir fikir söyləmişdiri. Bu yenilik bir sıra ölkələrdə (ABŞ, Kanada, Rusiya və s.) akademik-elmi jurnallarda yayımlanmışdır.

Ismailov Sokhrab was born on November 3, 1950 in Galinchag village of Ismayilli region of the Republic of Azerbaijan. In 1969 he entered the full-time department of the chemistry faculty of the Azerbaijan State Pedagogical Institute named after N. Tusi (then V.I Lenin) and in 1973 he graduated with honors. In the same year, on the recommendation of the Pedagogical Council of the Institute, he entered the full-time postgraduate course of the Institute of Petrochemical Processes named after Y. Mammadaliyev of the Azerbaijan Academy of Sciences. In 1980 he defended his dissertation at the Scientific Council of Kazan State University of the Russian Federation. In 1989 he entered the Institute of Organic Chemistry of the Republic of Bashkortostan, Russian Federation and became the first doctoral student there. In 1991 he defended his doctoral dissertation on "Hexachlorocyclopentadiene in the synthesis of cyclopentanoids." He is the author of about 100 scientific articles in the field of organic chemistry and about 20 new chemical transformations and a number of monographs. For the first time, he gave a clear idea of the mechanism of hail formation. This innovation has been published in scientific and academic journals in a number of countries (USA, Canada, Russia, etc.).